Iratbetekintési kérelem elutasítása egy konkrét eljárásban a közelmúltból

Címkék: iratbetekintés

Iratbetekintési kérelem elutasítása egy konkrét eljárásban a közelmúltból

Olyan iratot keresett (volna) az ajánlattevő a konkurensnél, amelyről tudvalevő volt, hogy nincsen benne az ajánlatban...

"Z" Kft. iratbetekintési kérelme, amely elutasításra került az Ajánlatkérő által:

Kérelmünkkel összefüggésben  a 45. § (1) bek. második fordulata szerint az alábbiakban megjelöljük azt a feltételezett jogsértés mely kapcsán, az ajánlatba be kívánunk tekinteni:

A 2. sz. kiegészítő tájékoztatás kérésünkben utaltunk arra, hogy a rendszer kiépítésének és üzembe helyezésének vállalt határidejére, a tisztelt ajánlatkérő által meghatározott és maximális pontszámmal jutalmazott 1 naptári napos határidőben csak az "XY" Kft által teljesíthető (aki a korábbi és  a jelen eljárásban is nyertesként megnevezett ajánlattevő). Ez a privilégium különös tekintettel azért jut érvényre, mert a tisztelt ajánlatkérő előírta, hogy a nyertes ajánlattevő által  üzembe helyezett hardver eszközökön azt a szoftvert kell futtatni ami az Önök jelenlegi rendszerén fut. Tehát a szoftvert - ha a tendert nem az "XY" Kft nyeri - a nyertesnek egy új hardverre kell telepítenie, ami aránytalan versenyhátrányt biztosít és a szakma szabályai szerint semmilyen körülmények között sem teljesíthető egy naptári nap alatt.

Az eljárás ajánlati szakaszában a kérdésfeltevésünk során utaltunk arra, hogy az Önök által igényelt szolgáltatás ellátására az Önök szoftver termékeivel azonos - azzal egyenértékű - funkcionalitással rendelkező szoftver is alkalmazható lenne.

Az egyenértékű szoftver alkalmazást Önök kizárták, és kötelezővé tették a korábbi és a jelen eljárásban is nyertesként megnevezett ajánlattevő, az "XY" Kft. által használt szoftver alkalmazását.

Ez az eljárás azért súlyosan versenykorlátozó és sérti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, mert a "Z" Kft. saját, egyenértékű szoftverével egy nap alatt alkalmas lett volna a rendszer üzembe helyezésére. Ezt Önök kizárták.

Az iratbetekintés során arról kívánunk meggyőződni, hogy a nyertes ajánlattevő megfelelően indokolta-e az általa megajánlott egy napos rendszer kiépítési és üzembe helyezési időtartamot (akár heti pihenőnapon, vagy ünnepnapon is - tekintettel arra, hogy Önök naptári napban határozták meg a rendszer kiépítésének és üzembe helyezésének vállalt határidejét.)

Ugyanakkor alappal feltételezzük, hogy a XY Kft. ajánlata tartalmaz ilyen indoklást, hiszen Önök nem éltek a Kbt. 72. § szerinti, az egy napos megajánlást alátámasztó indoklás bekérésének lehetőségével.

Úgy véljük korrekt és őszinte magyarázatra szorul a megajánlás indoklása.

A betekinteni szándékozó ajánlattevő tehát szerette volna átfésülni a nyertes ajánlatot annak égisze alatt, hogy egy megajánlást alátámasztó dokumentumokat keres... Annyi volt csak a probléma, hogy ilyen alátámasztó dokumentumokat az ajánlatkérő sem a felhívásban, sem a közbeszerzési dokumentumokban, sem külön indoklás keretében nem kért...

Ajánlatkérő az iratbetekintési kérelmet elutasította.

Ajánlatkérő válasza:

Tisztelt Ajánlattevő!

A …………………………… ajánlatkérő által „………………………..” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a 2016. március 17-én megküldött iratbetekintési kérelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Ajánlatkérő álláspontja (a Közbeszerzési Hatóság álláspontjával egyezően) a Kbt. 45. § szerinti iratbetekintéssel kapcsolatban az alábbi:

A Kbt. 45. § (1) bekezdésének utolsó mondata az alábbiakat rögzíti:

„Más gazdasági szereplő ajánlatának vagy részvételi jelentkezésének teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges.”

Iratbetekintésre tehát kizárólag feltételezett jogsértéshez kapcsolódó jogérvényesítéshez szükséges mértékben van lehetőség, amennyiben az iratbetekintés nyilvánvalóan az ajánlat átvizsgálására irányul, úgy az ajánlatkérőnek el kell utasítania az iratbetekintési kérelmet.

Tekintettel arra, hogy a Kérelmező maga is arról nyilatkozik,hogy „az XY Kft. ajánlatának - ideértve a hiánypótlást, felvilágosítást, valamint a 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó részét” kívánja megtekinteni, Ajánlatkérő álláspontja szerint a kérés kimeríti az ajánlat átvizsgálásának körét, így túlterjeszkedik a Kbt. rendelkezésein.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok alapján nem kérte szakmai ajánlat benyújtását az ajánlatban, így az ajánlattevőknek nem kellett sem részletezniük, sem indokolniuk a 4. A rendszer kiépítésének és üzembe helyezésének vállalt határideje (minimum 1, maximum 6 naptári nap) bírálati részszempontra tett megajánlás teljesíthetőségét. Ezen tény a Kérelmező számára is ismert, így a Kérelmező is tudatában van annak, hogy az ajánlat nem tartalmaz a 4. bírálati részszempontra tett megajánlás vonatkozásában indokolást.

Kijelenthető ugyanakkor, hogy amennyiben a Kbt. 72. § szerinti indokolás kérésére sor került volna, arról valamennyi ajánlattevő tudomást szerzett volna a Kbt. 72. § (1) bekezdése okán. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 72. § szerinti indokolás megküldésére nem került sor, ezért egyik ajánlattevő esetében sem tartalmaz az ajánlat ilyen indokolást.

 

Szerző: Támis Norbert felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Aktuális

2023. augusztus 28.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2023. szeptember 19-én. A csoport biztosan indul!
2023. augusztus 25.
Újabb szereplővel bővül(t) a kormányzati központi beszerző szervek köre: megjelent a 396/2023. Korm. rendelet!
2023. augusztus 23.
Európa legelterjedtebb cégminősítője, a Dun & Bradstreet kiemelkedőnek értékelte cégünk pénzügyi stabilitását.
2023. január 27.
Az új, közbeszerzési szakreferens képzés következő, Támis Norbert által tartott csoportja indul 2023. február 7-én. Még lehet jelentkezni!